Hairremoval-kliniek

Algemenen voorwaarden en Disclaimer

Algemene voorwaarden van Laserkliniek-Ontharen en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde consulenten.

 

DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 • Behandeling: alle verrichtingen, waaronder ook een onderzoek van geschiktheid voor een behandeling, het adviseren tijdens consult, controle na behandeling en alle verdere totstandkomingen die nodig zijn voor een behandeling die betrekking hebben op de klanten die bij Laserkliniek-Ontharen opdracht geeft tot behandeling.
 • Behandelingsovereenkomst: alle door Laserkliniek-Ontharen met een Cliënt gesloten. Laserkliniek-Ontharen is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de client en mag ten alle tijden weigeren een behandeling uit te voeren.
 • Laserkliniek-Ontharen: Laserkliniek-Ontharen te Oud Beijerland en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.
 • Cliënt: de wederpartij van Laserkliniek-Ontharen of te wel degene die een behandelingsovereenkomst aan gaat of opdracht geeft tot een behandeling.

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten en uitvoering van behandelingen van de tussen de Cliënt en Laserkliniek-Ontharen gesloten behandelingsovereenkomst. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als Laserkliniek-Ontharen daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

GEEN VERVANGING VOOR MEDISCH ADVIES

 • De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of een instructie op het juiste gebruik van de producten of diensten aangeboden door de Laserkliniek-Ontharen. Patiënten moeten zelf hun arts of gekwalificeerde zorgverlener raadplegen over medische aandoeningen of behandelingen.

GEBRUIK VAN DE LASERKLINIEK-ONTHAREN SITE

 • Deze website is ontwikkeld door de Laserkliniek-Ontharen als een service aan het publiek. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te onderhouden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om die zo snel mogelijk te corrigeren.
 • Deze website is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de Laserkliniek-Ontharen en onze producten en diensten. Neem even de tijd om zorgvuldig de volgende voorwaarden en condities van het gebruik door te nemen. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en de volgende voorwaarden. Laserkliniek-Ontharen behoudt zich het recht voor om bij te werken of deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle materialen gepost op de website van De Laserkliniek-Ontharen zijn geldig vanaf de datum geplaatst. De Laserkliniek-Ontharen wijst uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke informatie te actualiseren.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

CONTENT VAN DE LASERKLINIEK-ONTHAREN SITE

 • Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, en/of diensten van De Laserkliniek-Ontharen (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van gebruiker. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. De Laserkliniek-Ontharen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

COPYRIGT EN OVERIGE RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij De Laserkliniek-Ontharen. Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Laserkliniek-Ontharen niet toegestaan.

BEELD- EN GELUID MATERIAAL

 • Het (beeld- en geluid) materiaal op de website is veelal eigen materiaal. De Laserkliniek-Ontharen heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Laserkliniek-Ontharen wenden. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

TOT STANDKOMING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 • De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Cliënt aan Laserkliniek-Ontharen kliniek de opdracht verstrekt tot het verrichten van de behandeling. De consulent doet op basis van het overleg en onderzoek een voorstel voor een behandelplan aan de Cliënt. Dit vindt plaats vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst. Cliënt wordt hierbij geadviseerd over het aantal te volgen behandelingen, de gewenste resultaten, mogelijk bijkomende risico’s en gevolgen. Tevens wordt de prijs van de behandeling vastgesteld. De Cliënt geeft Laserkliniek-Ontharen, mede na aanleiding van diens vragen, naar beste weten en tijdig de informatie en de medewerking die deze nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Ook dient de Cliënt het formulier behandelingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen en volledig ingevuld te retourneren voor aanvang van de behandeling.

BEHANDELING

 • Laserkliniek-Ontharen zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen vakkundig en professioneel, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aan Laserkliniek-Ontharen verbonden specialisten en consulenten hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

ONTBINDING/OPSCHORTING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 • Laserkliniek-Ontharen is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de Cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. De Laserkliniek-Ontharen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie verplichting, indien de niet nakoming het gevolg is van overmacht. Bij overmacht kunnen de verplichtingen worden opgeschort voor een duur van 2 maanden. Na 2 maanden hebben beide partijen, Laserkliniek-Ontharen en Cliënt het recht de behandelingsovereenkomst te ontbinden zonder verlichting van een schadevergoeding.

NO-SHOW EN TE LAAT ANNULEREN OF VERPLAATSEN AFSPRAAK

 • In de Nederlandse media is er veel aandacht geweest voor het fenomeen no-show in deze branche. Per behandelaar worden gemiddeld maar liefst 5,6 afspraken per week niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Conform onze richtlijnen brengen wij voor het niet nagekomen van een afspraak kosten in rekening

KOSTEN NO-SHOW EN TE LAAT ANNULEREN

 • Helaas worden wij ook bij De EMSHAPE-NEO kliniek ook met deze problemen geconfronteerd. Het afgelopen jaar zijn er gemiddeld maar liefst 7 cliënten per week niet op hun afspraak verschenen. Dat vinden wij best veel. Er staat namelijk een team klaar, dat in deze tijd geen andere cliënten kan helpen. Dit kost onze kliniek veel geld.
 • Een no-show of behandel- en/of consult afspraken die korter dan 48 uur voor de behandeldatum door de cliënt worden geannuleerd of verplaatste, zal er indien de vrijgevallen gereserveerde tijd niet meer was op te vullen, er naar redelijkheid een bedrag tot 100% van de geplande behandeling of consult in rekening worden gebracht.
 • Hou u er rekening mee dat een 1e consult ter waarde van 95 euro tijdens bepaalde acties gratis weg wordt gegeven. Dit consult is alleen gratis als je als cliënten de afspraak nakomt. Indien er sprake is van no-show of te laat annuleren zal dit bedrag in rekening worden gebracht.
 • Behandel afspraken en/of consult afspraken die tot 48 uur voor de behandeling door Cliënt worden afgezegd waarvoor een (aan)betaling is gedaan door cliënt worden geretourneerd. Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door De EMSHAPE-NEO kliniek is ontvangen. Indien cliënt afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van De EMSHAPE-NEO kliniek, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig zijn van de afspraak.
 • Indien Cliënt een bundel heeft afgenomen en de 1e behandeling is gestart kunnen de vervolg behandelingen worden geannuleerd indien de client de 1e behandeling geen meetbaar verschil heeft. De 1e behandeling valt dan niet meer binnen een bundelprijs en zal als enkele behandeling zonder enige korting worden berekend. Heeft de client wel een meetbaar verschil maar wil niet verder behandelen dient het volledige bedrag van de bundel betaald te worden.

VERANTWOORDELIJKHEID CLIENT

 • Het is de verantwoordelijkheid van een cliënten om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 48-uur van tevoren te verplaatsen of af te zeggen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, stuurt De EMSHAPE-NEO kliniek van iedere afspraak via e-mail, SMS en WhatsApp verschillende herinneringen. Deze e-mail is een service voor onze cliënten en ontslaat een cliënten niet van de eigen verantwoordelijkheid.

BETALING

 • Client is De EMSHAPE-NEO kliniek de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen behandeling(en) en diensten. Betaling van de overeengekomen behandeling(en) dient vooraf, voor de behandeling volledig voldaan te zijn. Behandeling en overeengekomen prijs van behandeling word gespecificeerd middels een factuur.
 • Indien de Cliënt een bundel heeft afgenomen en in overleg heeft afgesproken deze in delen te betalen blijft het totaal bedrag van de bundel verschuldigd met in mindering genomen het bedrag dat al is betaald.
 • Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten. De EMSHAPE-NEO kliniek heeft het recht om de behandeling in elke fase, voorafgaand de behandeling als tijdens de behandeling op te schorten indien niet is voldaan aan de betalingsverplichting, tot het moment dat Cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan De EMSHAPE-NEO kliniek heeft voldaan. Nadat volledige vooruitbetaling is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Mocht De EMSHAPE-NEO kliniek op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking gekregen hebben over het volledige overeengekomen bedrag van behandeling, is de Cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

AANBETALING

 • Een eventuele aanbetaling wordt niet geretourneerd.
 • Bij annulering van Cliënt is De EMSHAPE-NEO kliniek niet gehouden aan restitutie van een aanbetaling van een of meerdere overeengekomen behandelingen.
 • Op het moment van aanbetaling gaat de Cliënt een overeenkomst aan met De EMSHAPE-NEO kliniek. Hierbij is dan sprake van een overeenkomst van aanbod en aanvaarding.

DOSSIER

 • De EMSHAPE-NEO kliniek stelt een dossier op voor elke Cliënt die een behandelingsovereenkomst aan gaat. De EMSHAPE-NEO kliniek hanteert voor de archivering van het dossier de wettelijke bewaartermijn. Gedurende deze termijn blijft het dossier ter beschikken van De EMSHAPE-NEO kliniek en de Cliënt. Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier.

GEHEIMHOUDING

 • De EMSHAPE-NEO kliniek is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan De EMSHAPE-NEO kliniek door Cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. De EMSHAPE-NEO kliniek is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. De EMSHAPE-NEO kliniek zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele Cliënt.

  AANSPRAKELIJKHEID EIGENDOMMEN
 • De EMSHAPE-NEO kliniek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen, inbegrepen diefstal en vermissing. Van Cliënt wordt verwacht zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Schade aan eigendommen van De EMSHAPE-NEO kliniek zal op de veroorzaker verhaald worden.

AANSPRAKELIJKHEID EMSHAPE-NEO KLINIEK

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van De EMSHAPE-NEO kliniek leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door De EMSHAPE-NEO kliniek afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De EMSHAPE-NEO kliniek is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens De EMSHAPE-NEO kliniek. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal De EMSHAPE-NEO kliniek de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen in behandelingsovereenkomst.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING / AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • Deze website en alle content, materialen, informatie, producten en diensten genoemd op de website, zijn zonder enige garantie. De De EMSHAPE-NEO kliniek en haar relaties verwerpen alle garantie, expliciet, impliciet, of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of overtredingen. De De EMSHAPE-NEO kliniek geeft geen garanties of verklaringen met betrekkingen tot gebruik, geldigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid van, of de resultaten van onze producten of diensten. De De EMSHAPE-NEO kliniek geeft geen garantie of neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website of enige informatie gepubliceerd op onze website.
 • Je bent er volledig mee akkoord en begrijpt dat onder geen beding De EMSHAPE-NEO kliniek, haar relaties of een van haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere of strafbare verliezen of schade als gevolg van of in verband met het gebruik van of het toevertrouwen van informatie aan deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van inkomsten of winst, goodwill, gebruikersgegevens of andere immateriële schade en/of verliezen.

KLACHTEN

 • Bent u tevreden en wilt u een compliment uitdelen? Of heeft u misschien een klacht? Al deze punten zien wij als gratis advies om onze behandelingen en diensten te verbeteren en aan te sluiten op uw wensen. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten. Wij zullen bij alle klachten naar een zo goed mogelijk voor beide partijen oplossing zoeken.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, tussen Cliënt en De EMSHAPE-NEO kliniek waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

NIETIGHEID

 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet

De EMSHAPE-NEO kliniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigenLaserkliniek-Ontharen

Is jouw huid geschikt voor permanent ontharen?
Start de gratis huidtest en ontdekt of je voldoet aan de eisen.